Add new comment

HĐ ở mỗi quốc gia có một tập tục riêng, tuy nhiên bạn đang sinh hoạt HĐ tại Hoa Kỳ, để có thể thêm hào hứng cho buổi lửa trại, bạn có thể thêm thắt cho nó hấp dẫn.