Add new comment

Cảm ơn sự góp ý của Trưởng, bài viết về Trưởng Đinh Xuân Phức do anh em ben CA gởi về. Tuy nhiên chúng tôi sẽ bổ sung tên tác giả bức ảnh theo sự góp ý. Gấu Đa Thiện