Add new comment

Dear Hải Dương Đề nghị tùy theo địa chỉ cư trú, có thể đến Tao đàn hoặc Công viên Hoàng Văn Thụ xin gia nhập vào ngành Tráng HĐVN.