Add new comment

Cảm ơn sự góp ý của Trưởng, giupich đã sửa lại tiêu đề mới Hình ảnh Trưởng Đoàn Lai sinh hoạt tại Huế.