Hình trại Họp Bạn Đội Trưởng Đinh Tiên Hoàng - Ngành Thiếu Gia Đình Hướng Đạo Xuân Hòa 2019

Trại họp bạn đội trưởng Đinh Tiên Hoàng - Ngành Thiếu GHX 2019 tổ chức tại khu du lịch sinh thái Cao Minh, Đồng Nai do Trưởng Ủy Viên Ngành Thiếu Gia Đình Nguyễn Minh Tuấn làm Trại Trưởng.

Xem ảnh bấm vào đây

Gửi nhận xét của bạn