Phong nhậm LĐ Rabboni

Sáng ngày 21.8.2016 tại khuôn viện Tu viện Phanxico, Q9, đại diện Ban Điều Hành – Hướng Đạo Việt Nam Trưởng Trần Minh Thiện - Trưởng Ban Điều Hành – HĐVN đã trao Quyết định công nhận Liên đoàn Rabboni; Liên Đoàn Truởng & Tráng Truởng Trần Thị Thanh Uyên cùng với các Chứng nhận Trao Trách vụ Trưởng cho các Trưởng đơn vị. Ngoài ra còn có sự hiện diện của, Trưởng Tiến Lộc- Trưởng Khối Huấn Luyện, Trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh- Trưởng Khối Sinh Hoạt cùng với Quý Trưởng trong Ban Điều Hành-HĐVN và các Trưởng của đơn vị bạn.

On August 21, 2016 morning, on behalf of National Scout Council-VIETNAM SCOUTS, LT Tran Minh Thien-Chief Scouts Executive – VIETNAM SCOUTS handed over the RABBONI GROUP REGCONITION DECISION; Leader Tran Thi Thanh Uyen has been given responsibility for Leader Group and Leader Crew for Rabboni Group and other Certificate of Appointment to the Group Leaders. On this occasion, LT Tien Loc- Adult Training Commissioner, LT Nguyen Vinh Thinh- Chief Commissioner and other Leaders from National Scout Council- VIETNAM SCOUTS and from other Groups attended. Photo by Dan Quang, Ngoc Kien & Thanh Uyen

Đại bàng tự lập PQ.Đán

(xem ảnh bấm vào đây)

News:

Gửi nhận xét của bạn