Sơ lược Diễn tiến Lễ Khai Mạc và Lễ Bế Mạc Trại Cờ Lau 813

1. Lễ Khai mạc:

- Tập trung toàn trại: Tập trung theo tiểu trại theo các vị trí đã được sắp xếp (Đội hình tập họp như sơ đồ 1).

- Lễ diễu hành của các tiểu trại/các đơn vị (Đội hình diễu hành như sơ đồ 2).

- Nghi thức chào cờ : chào cờ, hát quốc ca, hội ca, đọc lời hứa HĐ, luật HĐ, phút mặc niệm.

- Phát biểu của Trưởng Khối Sinh hoạt HĐVN và trao ủy nhiệm thư.

- Phát biểu khai mạc của Trại Trưởng.

- Tiết mục khai mạc.

- Đồng diễn toàn trại.

- Kết thúc/giải tán.

2. Lễ bế mạc:

- Tập trung toàn trại.

- Tổng kết của các ban chuyên môn.

- Tổng kết và trao quà thi đua cho các đội.

- Lời bế mạc của Trại Trưởng.

- Nghi thức chia tay

- Kết thúc giải tán.

3. Phụ lục:

Sơ đồ 1: Đội hình Tập họp

Sơ đồ 2: Đội hình diễu hành

Gửi nhận xét của bạn