Sói con Bầy Cổ Loa - Liên đoàn Rabboni Tuyên hứa

Sáng ngày 21.8.2016, Sói Triều Nhật và Sói Phương Ngân - Bầy Cổ Loa - Liên Đoàn Rabboni đã tuyên lời hứa Sói con với Akela Nguyễn Thị Hoài Linh, được Linh Mục Tuyên Úy LT Tiến Lộc ban phép lành và vinh dự nhận Tiếng Rống Lớn dưới sự hiện diện của Trưởng LT Nguyễn Thành Nghĩa – Trưởng Toán Huấn Luyện Ngành Ấu Nhi- Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam.

In August 21, 2016 morning, there are two Cub Scouts of Co Loa Pack - Rabboni Group took the Cub Scout's Oath to Akela Nguyen Thi Hoai Linh, Father Tien Loc as the Rabboni Group Chaplain asked God' s blessing on Two Cub Scouts and with the presentation of LT Nguyen Thanh Nghia – Leader in charge Cubs and Beavers - National Scout Council- VIETNAM SCOUTS Cubs performed a Grand Howl. Photo by Dan Quang, Thanh Uyen, Ngoc Kien.

Đại bàng tự lập PQ.Đán

News:

Gửi nhận xét của bạn