Thông tin trại họp bạn

Subject: Thông tin trại họp bạn

Quí Trưởng thân,

Trại họp bạn ngành Tráng ( Rover Moot 18-25 tuổi) Indo sẽ tổ chức vào tháng 7, hạn chót đăng ký vào 1/03/2012. Chúng ta sẽ chọn 12 Tráng sinh, còn Trưởng sẽ ưu tiên cho Toán Sinh hoạt Ngành Tráng để đi học cách tổ chức của nước bạn. Xin quí Trưởng thu xếp đăng ký tham dự cho Luyện gấp (Điều kiện là phải có ngoại ngữ tiếng Anh đủ để giao tiếp).
Trưởng Lâm vui lòng soạn chương trình và tính toán sơ khởi chi phí dự trù cho toàn cuộc hành trình, báo cho Luyện để đánh thông báo cho các đơn vị. Chúng ta sẽ họp bàn vể việc này khi có đủ các thông tin cần thiết.

TABTT - Chúc quí Trưởng vui khỏe.

Nguyễn Trọng Luyện

----

VIETNAM SCOUTS
Jan 12, 2020, 6:59 PM

to me, HD, huy, Eric, Hoàng, DAO, Khanh, BDH, NgocHoan

Kính chuyển Toán sinh hoạt ngành tráng.
Trại Ngành Tráng tai indo tư ngày 5-11/7/2020. Mỗi nước được mời 12 youths (16-25t) vá 4 leaders (từ 18t trở lên)
MIỄN TRẠI PHÍ
Thơi gian ghi danh không chậm hoen ngày 1/3/2020
Đừng bỏ qua cơ hội này
Thân ái
Nguyễn Vĩnh Thịnh

PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Email: info@vietnamscouts.org
Phone: 0903303123

-- Forwarded message ---------
Từ: Deden Syefrudin <d.syefrudin@gmail.com>
Date: Th 4, 8 thg 1, 2020 vào lúc 15:12
Subject: Invitation Letter of Jogja International Scout Camp 2020

Dear Chairman, Chief Commissioner and International Commissioner of NSO in The APR region

Greetings from Jakarta!
We are pleased to attached the invitation for your National Scout Organization for the 1st Jogja International Scout Camp (JISC) 2020 at the Rama-Shinta Camping Ground, Prambanan Temple, Yogjakarta - Indonesia, from 5th to 11th July 2020
With best regards,
Deden Syefrudin

Gửi nhận xét của bạn