Thư chúc mừng ngày Tinh Nguyệt

Dear Friends in Scouting,

Happy International Volunteer Day!

In a rapidly changing world, Scouting is more relevant than ever, especially for those who need it the most. As we evolve and grow together, volunteering is at the heart of Scouting and connects to this year's theme for International Volunteer Day - Volunteer for an inclusive future. The idea encourages us to play our part in ensuring everyone around us is treated with respect and is able to live a fulfilled life.

As one of the world's largest volunteer-based movements, Scouting wouldn't be possible without the selfless support and dedication of more than five million of our volunteers (yes, this includes you!). Without you, we could not have reached more than 54 million young people today, creating impactful and life-changing experiences for them through our uniquely crafted programmes, events, and activities.

Some of the key achievements of 2019 made possible because of you include:

· Production of the 24th World Scout Jamboree, which brought together 40,000 Scouts and volunteers onsite who were part of making the event an extraordinary success.

· Delivery of WOSM Services through volunteer consultants and working units engaged in the production of resources, training and e-learning around everything from Diversity and Inclusion, to Adults in Scouting and Safe from Harm, which will help us develop and grow Scouting locally.

· Engagement around JOTA-JOTI as the largest worldwide Scout event promoting friendship and global citizenship, involving thousands of Leaders running local activities.

You made all of these and more happen! Thank you for your tireless volunteering, opening a world of opportunities for young people regardless of their background and circumstances.

In 2020, as we move forward into a new decade, we look forward to working collaboratively with all of you to enable 100 million young people to become active citizens creating positive change in their communities and in the world, based on shared values.

We value your commitment to the world's leading educational youth movement. Once again, Happy International Volunteer Day! Thank you for making a difference in the world!

Craig Turpie
Chairperson,
World Scout Committee

Craig Turpie
Chairperson,
World Scout Committee
Ahmad Alhendawi
Secretary General,
World Organization of the Scout Movement

Bản dịch

Các bạn thân mến trong phong trào Hướng đạo,

Chúc mừng ngày tình nguyện viên quốc tế.

Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, Hướng đạo có liên quan hơn bao giờ hết, đặc biệt là đối với những người cần nó nhất. Khi chúng tôi phát triển và cùng nhau phát triển, việc tình nguyện là trung tâm của Hướng đạo và kết nối với chủ đề năm nay cho Ngày tình nguyện viên quốc tế - Tình nguyện vì một tương lai toàn diện. Ý tưởng khuyến khích chúng ta đóng vai trò của mình trong việc đảm bảo mọi người xung quanh được đối xử tôn trọng và có thể sống một cuộc sống trọn vẹn.

Là một trong những phong trào dựa trên tình nguyện viên lớn nhất thế giới, Phong trào Hướng đạo sẽ không thể có được nếu không có sự hỗ trợ và cống hiến vị tha của hơn năm triệu tình nguyện viên của chúng tôi (vâng, bao gồm cả bạn!). Không có bạn, chúng tôi không thể tiếp cận hơn 54 triệu người trẻ ngày nay, tạo ra những trải nghiệm có sức ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống cho họ thông qua các chương trình, sự kiện và hoạt động độc đáo của chúng tôi.

Một số thành tựu quan trọng của năm 2019 thành sự thật do sự đóng góp của bạn bao gồm:

· Tổ chức Jamboree Hướng đạo thế giới lần thứ 24, nơi quy tụ 40.000 Hướng đạo sinh và tình nguyện viên tại chỗ, những người góp phần làm cho sự kiện thành công phi thường.
· Cung cấp Dịch vụ WOSM thông qua các chuyên gia tư vấn tình nguyện và các đơn vị làm việc tham gia vào việc sản xuất các nguồn lực, đào tạo và học tập điện tử xung quanh mọi thứ từ Đa dạng và Hội Nhập, cho Người lớn trong Hướng đạo và An toàn khỏi Tác hại, sẽ giúp chúng tôi phát triển và phát triển Hướng đạo tại địa phương.

· Tham gia JOTA-JOTI là sự kiện Hướng đạo lớn nhất toàn cầu nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và quyền công dân toàn cầu, liên quan đến hàng ngàn Trưởng điều hành các hoạt động địa phương.

Bạn đã thực hiện tất cả những điều này và nhiều hơn nữa xảy ra! Cảm ơn bạn đã tình nguyện không mệt mỏi, mở ra một thế giới cơ hội cho những người trẻ bất kể nền tảng và hoàn cảnh của họ.

Trong năm 2020, khi chúng ta hướng về phía trước vào một thập kỷ mới, chúng tôi mong được làm việc cộng tác với tất cả các bạn để cho phép 100 triệu người trẻ để trở thành công dân tích cực tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của họ và trên thế giới, dựa trên các giá trị chung.

Chúng tôi đánh giá cao cam kết của bạn với phong trào giáo dục trẻ hàng đầu thế giới. Một lần nữa, Chúc mừng Ngày tình nguyện quốc tế! Cảm ơn bạn đã làm cho một sự khác biệt trên thế giới!

Ahmad Alhendawi

Secretary General,

World Organization of the Scout Movement

Craig Turpie

Chairperson,

World Scout Committee

 

Gửi nhận xét của bạn