Tóm tắt Cuộc họp của Ủy ban Tư vấn WOSG WOSM (WWCC) Tháng 8 năm 2019

Tóm tắt Cuộc họp của Ủy ban Tư vấn WOSG WOSM (WWCC) Tháng 8 năm 2019

Giới thiệu

Ủy ban Tư vấn WOSG WOSM (WWCC) đã họp vào ngày 24 tháng 8 năm 2019 tại Split, Croatia, ngay trước Hội nghị Hướng đạo và Hướng đạo châu Âu lần thứ 16.

Đại diện cho WAGGGS là Ana Maria Mideros, Chủ tịch, Ủy ban Thế giới; Connie Matsui, Phó Chủ tịch, Hội đồng Thế giới và Sarah Nancollas, Giám đốc điều hành; và từ WOSM, Craig Turpie, Chủ tịch, Ủy ban Hướng đạo Thế giới, Jemima Nartey, Phó Chủ tịch, Ủy ban Hướng đạo Thế giới; Ahmad Alhendawi, Tổng thư ký; với sự hỗ trợ được cung cấp bởi Nicola Lawrence, Văn phòng Thế giới của WAGGGS và Shayla Scarlett, Văn phòng Hướng đạo Thế giới.

Ghi chú này là bản tóm tắt các cuộc thảo luận chính để cập nhật tất cả các Tổ chức Thành viên WAGGGS (MO) và Tổ chức Hướng đạo Quốc gia WOSM (NSO).

Xem xét tiến độ và đề nghị hợp tác:

WWCC hoan nghênh việc triệu tập cuộc họp trực tiếp lần thứ hai trong cuộc họp ba năm này, phản ánh tầm quan trọng của cả WAGGGS và WOSM gắn liền với sự phối hợp và phối hợp chặt chẽ. WWCC đã xem xét tiến trình đạt được trên một số mục hành động đã được thống nhất tại cuộc họp WWCC cuối cùng ở Geneva vào tháng 9 năm 2018. Cả WAGGGS và WOSM đều hoan nghênh sự hợp tác tốt được thiết lập trong giai đoạn này và nhấn mạnh tiến trình đáng chú ý về một số chủ đề đã được thống nhất tại cuộc họp cuối cùng.

WWCC cung cấp một cơ hội để chia sẻ thông tin cập nhật về các ưu tiên chiến lược tương ứng, tiến trình được thực hiện bởi mỗi tổ chức và kế hoạch cho tương lai.

Cơ hội hợp tác

Về việc thúc đẩy giá trị của giáo dục phi chính quy, WAGGGS và WOSM đã tái khẳng định rằng có thể đạt được nhiều hơn cùng nhau về chủ đề này, điều quan trọng đối với cả WAGGGS và WOSM. Một cơ hội quan trọng để làm nổi bật vai trò quan trọng của giáo dục phi chính quy trong chương trình giáo dục toàn cầu sẽ là Diễn đàn giáo dục phi chính quy thế giới sắp diễn ra ở Brazil từ ngày 9 đến 11 tháng 12 năm 2019. WAGGGS và WOSM sẽ tích cực hợp tác trong việc cung cấp diễn đàn này và một bài viết về vị trí chung về giáo dục phi chính quy đang được phát triển để gắn với sự kiện này.

Về tăng trưởng thành viên, WAGGGS và WOSM đã tái khẳng định lập trường của họ rằng tăng trưởng thành viên nên đến từ những người trẻ tuổi hiện không được hưởng lợi từ việc cung cấp giáo dục độc đáo của cả WAGGGS và WOSM. Họ đồng ý thừa nhận tình hình của các thành viên khác của nhau và chia sẻ các chiến lược tăng trưởng tương ứng của họ để đảm bảo sự liên kết tốt hơn. Cả hai tổ chức cam kết thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa các MO và NSO liên quan đến các kế hoạch tăng trưởng của họ.

Trên các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), WAGGGS và WOSM đã phác thảo các hành động cụ thể được thực hiện đối với một số SDGs, nhận ra mối quan tâm chung trong việc phát triển các công cụ, hỗ trợ và vận động, và thừa nhận các phương pháp khác nhau của họ.

Về Bảo vệ, WAGGGS và WOSM đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các MO và NSO trong nỗ lực cải thiện việc bảo vệ những người trẻ tuổi. WWCC đã khám phá một số cách tiếp cận khả thi để đạt được điều này và cam kết hợp tác hơn nữa về điểm này.

Về cập nhật tổ chức, WAGGGS và WOSM đã thông báo về một số thay đổi của tổ chức đang được tiến hành, bao gồm cả việc thiết kế lại mô hình tổ chức của WAGGGS. WOSM cũng cung cấp thêm các cập nhật về việc triển khai Nền tảng dịch vụ WOSM mới.

Về các thỏa thuận chuyển đổi, cần lưu ý rằng đại diện của cả WAGGGS và WOSM có thể sẽ thay đổi vào năm 2020 sau Hội nghị Thế giới của cả hai tổ chức. WWCC đã thảo luận về các thỏa thuận để chuyển đổi và chuyển giao hiệu quả. WWCC cũng thảo luận và đồng ý tìm hiểu thêm, tiềm năng tăng cường sự tham gia ngoài nhóm này, đặc biệt là trao đổi giữa các thành viên của Ủy ban Thế giới WAGGGS và Ủy ban Hướng đạo Thế giới về các chủ đề cụ thể.

Kết luận và các bước tiếp theo

Được tiến hành trên tinh thần cởi mở và gắn kết mang tính xây dựng, cuộc họp đã mang đến một cơ hội quý giá để trao đổi quan điểm về một số chủ đề quan tâm chung để phát triển Hướng dẫn và Hướng đạo trên toàn thế giới.

Với các Hội nghị Thế giới dự kiến đến năm 2020, đã nhất trí rằng cuộc họp Ủy ban Tư vấn trực tiếp tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2021, nhưng các cuộc họp ảo của WWCC sẽ tiếp tục trong thời gian tạm thời. Trên tinh thần hợp tác tích cực, những lời mời cho các đại diện tham dự Hội nghị Thế giới WAGGGS và WOSM năm 2020 đã được trao đổi và được chấp nhận nồng nhiệt.

Kết thúc cuộc họp, WAGGGS và WOSM đã nhắc lại cam kết chung của họ đối với WWCC như một không gian quan trọng để đối thoại, chia sẻ kiến thức và lập kế hoạch hành động.


 

TIẾNG ANH

Summary of the

WAGGGS WOSM Consultative Committee (WWCC) Meeting August 2019

Introduction

The WAGGGS WOSM Consultative Committee (WWCC) met on 24 August 2019 in Split, Croatia, immediately prior to the 16th European Guide and Scout Conference.

Representing WAGGGS were Ana Maria Mideros, Chair, World Board; Connie Matsui, Vice-Chair, World Board and Sarah Nancollas, Chief Executive Officer; and from WOSM, Craig Turpie, Chairperson, World Scout Committee, Jemima Nartey, Vice-Chairperson, World Scout Committee; Ahmad Alhendawi, Secretary General; with support provided by Nicola Lawrence, WAGGGS World Bureau, and Shayla Scarlett, World Scout Bureau.

This note is a summary of the key discussions to update all WAGGGS Member Organisations (MOs) and WOSM National Scout Organizations (NSOs).

Reviewing the progress and recommitting for collaboration:

The WWCC welcomed the convening of the second in-person meeting during this triennium, reflecting on the importance that both WAGGGS and WOSM attach to close collaboration and coordination. The WWCC reviewed the progress made on a number of action items agreed at the last WWCC meeting in Geneva, in September 2018. Both WAGGGS and WOSM welcomed the good collaboration established during this period and highlighted the notable progress on a number of topics agreed at the last meeting.

The WWCC offered an opportunity for sharing updates on respective strategic priorities, progress being made by each organisation, and plans for the future.

Opportunities for Collaboration

On promoting the value of non-formal education, WAGGGS and WOSM reaffirmed that more could be achieved together on this topic which is of importance to both WAGGGS and WOSM. A key opportunity to highlight the important role of non-formal education in the global education agenda will be the upcoming World Non-Formal Education Forum in Brazil from 9-11 December 2019. WAGGGS and WOSM will be actively collaborating in delivering this forum, and a joint position paper on non-formal education is being developed to tie in with this event.

On membership growth, WAGGGS and WOSM reaffirmed their stance that membership growth should come from reaching young people who are not currently benefiting from the unique educational offering of both WAGGGS and WOSM. They agreed to acknowledge the situation of each other's members and share their respective growth strategies to ensure better alignment. Both organisations committed to promote better understanding between MOs and NSOs in relation to their growth plans.

On the Sustainable Development Goals (SDGs), WAGGGS and WOSM outlined specific actions being taken on a number of the SDGs, recognising the common interest in developing tools, support and advocacy work, and acknowledging their different approaches.

On Safeguarding, WAGGGS and WOSM shared information and experiences in supporting MOs and NSOs in their efforts to improve the protection of young people. The WWCC explored a number of possible approaches to achieve this and committed to further collaboration on this point.

On organisational updates, WAGGGS and WOSM briefed about a number of organisational changes underway including the redesign of WAGGGS' organisational model. WOSM additionally provided updates about the implementation of the new WOSM Services Platform.

On transition arrangements, it was noted that representatives of both WAGGGS and WOSM will likely change in 2020 following the World Conferences of both organisations. The WWCC discussed arrangements for effective transition and handover. The WWCC also discussed, and agreed to explore further, the potential for increased engagement beyond this group, particularly exchange between the members of the WAGGGS World Board and World Scout Committee on specific topics.

Conclusions and Next Steps

Conducted in a spirit of openness and constructive engagement, the meeting offered a valuable opportunity to exchange views on a number of topics of common interest for the development of Guiding and Scouting worldwide.

With World Conferences scheduled for 2020, it was agreed that the next face-to-face Consultative Committee meeting will be arranged for 2021, but virtual meetings of the WWCC will continue in the interim. In the spirit of positive partnership, invitations for representatives to attend the WAGGGS and WOSM World Conferences in 2020 were exchanged and warmly accepted.

At the conclusion of the meeting, WAGGGS and WOSM reiterated their shared commitment to the WWCC as an important space for dialogue, knowledge sharing, and action planning.

 

Gửi nhận xét của bạn