Trại họp bạn hướng đạo lần thứ 6 của ASEAN tại Philippin

Từ: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>
Ngày: 08:46:31 GMT+7 Ngày 23 tháng 09 năm 2017
Đến: Nguyễn Thiện Khánh <drkhanh@gmail.com>, Trưởng ban Điều hành Trần Minh Thiện <bandieuhanhhdvn@gmail.com>, Trưởng Khối Sinh Hoạt Nguyễn Vĩnh Thịnh <khoisinhhoathdvn@gmail.com>, Nguyễn Thái Hùng <thaihungvn@gmail.com>, Trưởng Khối Quản Trị Trần Xê <tuanmaxe@yahoo.com>
Chủ đề: Chuyển tiếp:⁨ Invitation to the 6th ASEAN Scout Jamboree⁩

Thân ái gởi quý Trưởng:

Thư mời của Tr. Wendel mời HĐVN tham dự 6th ASEAN Scout Jamboree tại Philippines cuối tháng 11/2017 này.
Tôi tìm trên trang của 6th ASEAN Scout Jamboree và đính kèm các Registration Form (1 cho cá nhân, 1 cho IST và 1 cho NOVS), Thông tin chung về Jamboree và Chương trình Trại.

Xin vui lòng thông báo đến các đơn vị để đăng ký gấp.

Nguyễn Tuấn

---------- Forwarded message ----------
From: Wendel Avisado <weavisado@yahoo.com>
Date: Thu, Sep 21, 2017 at 4:30 PM
Subject: Invitation to the 6th ASEAN Scout Jamboree
To: Nguyen Tuan <nguyentuan.vietnamscouts@gmail.com>

Dear Brother Nguyen,

Attached is my invitation for Vietnam Scouts on the above subject.

We all hope to see you in the jamboree.

Thank you.

WENDEL E. AVISADO

 

Giới thiệu về Trại họp bạn ASEAN lần 6 (xem chi tiết bấm vào đây)

File đăng ký (bấm vào đây để tải về)

Gửi nhận xét của bạn