Hội nghị ASARC tại Trại họp bạn lần 6 tại Davao Philippines

Taskforce đã cử đoàn gồm 3 Trưởng đó là: Trưởng Trần Minh Thiện, Trưởng Nguyễn Tuấn và Trưởng Phan Tấn Luận tham dự hội nghị vào ngày 26 và 27/12/2017 tại Davao Philippines.

Hôm nay đoàn Việt Nam đã does viagra work tiếp xúc với giám đốc vùng, chủ tịch Hội HĐ Phillippines và các thành viên ASARC tại Davao.

xem ảnh bấm vào đây

Nhóm Task Force:

Gửi nhận xét của bạn